stephanie forsyt Todd MacAllen collectie molo design honingraad structuur harmonica kraftpaper papier

Leveringsvoorwaarden

Algemene Verkoops,- Leverings- en Betalingsvoorwaarden (hierna aanduid als “Algemene Voorwaarden”) van Art4Elements, Colburnlei 114, 2400 Mol, en ingeschreven in het H.R. te Tunhout onder het n° 55555.

 1. Toepasselijkheid
 2. Prijzen en betalingen
 3. Meer/minderwerk
 4. Levering en eigendomsvoorbehoud
 5. Installatie
 6. Overmacht
 7. Waarborg van deugdelijke levering/verrichting
 8. Garantie
 9. Aansprakelijkheid
 10. Toepasselijk recht
 11. Geschillen

Toepasselijkheid

↑ terug naar boven

 1. De Algemene Voorwaarden hebben betrekking op alle verkopen en leveringen van goederen en diensten door de Art4Elements. Daar waar gesproken wordt van verkoper of koper dient daar tevens gelezen te worden opdrachtnemer respectievelijk opdrachtgever, verhuurder respectievelijk huurder.
 2. Alle aanbiedingen, huur-, en verkoopovereenkomsten, het verstrekken van adviezen en leveringen geschieden zijn onderhevig aan de Algemene Voorwaarden tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen.
 3. Tenzij het aanbod anders vermeldt, is het aanbod 30 dagen bindend voor de verkoper.
 4. De overeenkomst komt tot stand, zodra de aanvaarding van het aanbod de verkoper heeft bereikt. Aanvaarding impliceert instemming met de Algemene Voorwaarden en afstand van eigen (inkoop) voorwaarden indien en voor zover deze afwijken of in strijd zijn met de Algemene Voorwaarden of geldend Belgisch recht.
 5. Indien de aanvaarding op enig punt of onderdeel afwijkt van het gedane aanbod komt de overeenkomst pas tot stand indien en voor zover de verkoper met deze afwijking voorafgaandelijk, uitdrukkelijk én schriftelijk heeft ingestemd.
 6. Indien gecontracteerd of aangeboden wordt, namens verkoper door een vertegenwoordiger van verkoper, dan is verkoper pas gebonden zodra hij het contract of de offerte schriftelijk heeft bevestigd of heeft aanvaard.
 7. Een aanbod wordt geacht niet gedaan te zijn indien en voor zover uitvoering geven aan dit aanbod of aan deze overeenkomst handelingen in strijd met wettelijke bepalingen, voorschriften of reglementen ten gevolge zou hebben. Noch verkoper noch koper kunnen in dit geval rechten doen gelden jegens wederpartij.
 8. Bij verkoop uit magazijnvoorraad kan de factuur voor de schriftelijke bevestiging in de plaats treden.
 9. Alle offertes of aanbiedingen zijn gebaseerd op de bij het aanbod door de koper verstrekte gegevens, tekeningen en daaraan ontleende maten en door de verkoper gedane opmetingen, voor zover deze hebben plaatsgevonden. Ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, prijscouranten, opgaven van maten en gewichten, stalen en modellen afkomstig van de verkoper, zijn zo nauwkeurig mogelijk en slechts bindend voor zover zulks uitdrukkelijk wordt bevestigd. Details behoeven niet te worden verstrekt. Kleine verschillen bij de uitvoering zijn toelaatbaar.

Prijzen en betalingen

↑ terug naar boven

 1. De in het aanbod genoemde prijzen zijn vast en exclusief omzetbelasting in- en uitvoerrechten, in- en uitvoerbelasting, transportverzekering, verpakkingskosten, inklaringskosten, consulaatkosten en alle andere mogelijke kosten die verkoper in redelijkheid heeft moeten maken om de verkochte goederen te bestemder plaats en te bestemder tijd te kunnen leveren. Bij het vaststellen van de hoogte van deze kosten wordt uitgegaan van de door verkoper werkelijk gemaakte, betaalde en/of nog te betalen kosten.
 2. Indien na aanbod en aanvaarding doch vóór uitvoering van de overeenkomst wijziging van kostenbepalende factoren ten gevolge heeft dat de kostprijs/calculatieprijs voor verkoper met meer dan 10% stijgt, heeft verkoper het recht deze verhoging door te berekenen aan koper en heeft koper de keuze hetzij de verhoogde prijs te accepteren hetzij het aanbod of overeenkomst als niet gedaan respectievelijk als niet gesloten te beschouwen zonder dat er rechten of verplichtingen ontstaan tussen verkoper en koper. In geval van wijziging bericht verkoper binnen drie dagen na het bekend worden van de wijziging dit aan koper en koper maakt binnen 3 dagen nadien zijn bovenvermelde keuze aan verkoper bekend.
 3. De koper is verplicht de koopprijs inclusief de kosten als bedoeld onder 10 binnen 30 dagen na levering of uitvoering zonder enige korting of compensatie in Belgische valuta (of Euro) te voldoen door storting op een door verkoper bij het aanbod of faktuur vermeld giro- of bankrekeningnummer.
 4. Indien vóór de levering of uitvoering bij verkoper twijfel bestaat omtrent de kredietwaardigheid van koper is verkoper bevoegd de overeenkomst te ontbinden door enkele mededeling daarvan aan koper dan wel de uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat zekerheid wordt vastgesteld.
 5. In het geval als bedoeld onder 13, heeft verkoper recht op vergoeding van kosten en schade, gederfde winst daaronder begrepen, die veroorzaakt zijn door de maatregelen genomen door verkoper als benoemd onder 13. Indien de twijfel niet gerechtvaardigd is, heeft koper, behoudens opzet of aan opzet grenzende grove schuld van verkoper, geen recht op vergoeding van kosten of schade in welke vorm dan ook geleden.
 6. Indien koper niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, is hij door het enkele verloop van de termijn als bedoeld onder 12 in gebreke, zonder dat enige sommatie of ingebrekestelling door verkoper is vereist, en verbeurt hij aan verkoper over het verschuldigde bedrag een vertragingsrente van 1% rente per maand, waarbij een deel van een maand geldt als hele maand. Daarnaast zal bij niet of niet tijdig nakoming van de betalingsverplichting door de verkoper een forfaitaire schade worden aangerekend van 15% op het niet of niet tijdige betaalde bedrag, met een minimum van 5.000 BEF.
 7. De verschuldigdheid van vertragingsrente laat onverkort het recht van verkoper om 10 dagen na verloop van de termijn bepaald onder 12 de overeenkomst van rechtswege, zonder rechterlijke tussenkomst, ontbonden te verklaren. Van zodra verkoper per aangetekend schrijven aan koper heeft betekend dat hij van dit recht gebruik maakt, is koper van rechtswege onmiddellijk de betaling verschuldigd aan koper, naast de daadwerkelijke gemaakte kosten en eventuele schade aan de goederen, van de winstderving forfaitiair bepaald op 25% van het faktuurbedrag. Indien de verkoper voorvermeld recht uitoefent vervalt de nalatigheidsintrest en het schadebeding weergegeven in artikel 15, met dien verstaande dat wederom op de 25% forfaitaire winsdervings- en andere vergoeding dezelfde nalatigheidsintrest en schadebeding van toepassing zijn bij niet of niet tijdige betaling.
 8. Is schriftelijk een betaling in termijnen overeengekomen, dan dient de overeengekomen som als volgt te worden voldaan:
  1. bij het geven van de opdracht 30%;
  2. na de aanvoer van de goederen of aanvang van de diensten 30%;
  3. onmiddellijk na de oplevering 30%;
  4. binnen 8 dagen na de oplevering de resterende 10%
  5. Bij molo producten 100% voorafgaande aan de bestelling het bedrag moet worden voldoen.

  In geval van niet tijdige betaling geldt het onder 15 en 16 bepaalde dienovereenkomstig met dien verstande dat, indien de koper in gebreke blijft een vervallen termijn tijdig te betalen, het totaal verschuldigde bedrag terstond opeisbaar wordt.

 9. Verkoper is gerechtigd eventuele vorderingen op koper te compenseren met alle schulden die verkoper mogelijk aan koper heeft of zal hebben.

Meer/minderwerk

↑ terug naar boven

 1. Meer- en/of minderwerk zal naar billijkheid worden verrekend. Tot meerwerk behoren in het algemeen alle leveranties en diensten, welke niet in de offerte of aanbod zijn begrepen en door de koper worden verlangd.
 2. Bij meerdere of mindere levering van goederen of diensten, is voor de verkoper niet bindend de overeengekomen eenheidsprijs, evenmin de eenheidsprijs van een bestek. Het meerdere of mindere wordt verrekend tegen een in gemeenschappelijk overleg te bepalen prijs.

Levering en eigendomsvoorbehoud

↑ terug naar boven

 1. Verkoper zal de goederen of de diensten op de in het aanbod of overeenkomst bepaalde plaats en tijdstip afleveren of verrichten volgens en met inachtneming van de wettelijke bepalingen, beschikkingen, richtlijnen, voorschriften en dergelijke. Is levering of verrichten aldaar op het afgesproken tijdstip door toedoen van koper of ten gevolge van overmacht voor verkoper of koper niet mogelijk, dan zal levering of verrichten op kosten van koper zo mogelijk elders of binnen 14 dagen nadien plaatsvinden. Is dit niet mogelijk dan wordt de overeenkomst geacht niet gesloten te zijn voor welk geval koper aan verkoper de schade gederfde winst daaronder begrepen, dienst te vergoeden indien de onmogelijkheid veroorzaakt is door toedoen van koper of geacht wordt voor risico van koper te komen.
 2. Weigert koper de te bestemder plaats en te bestemder tijd aangeboden goederen of aangeboden diensten in ontvangst te nemen dan worden de goederen geacht afgeleverd te zijn en de diensten geacht verricht te zijn op het moment van aanbod en is koper de prijs en de kosten als bedoeld onder 10 op dat tijdstip verschuldigd, alsmede is koper verplicht de door verkoper ten gevolge van de weigering van koper ontstane schade en extra kosten te vergoeden.
 3. In geval is verkocht met feitelijke levering op afroep, dient de koper de afroep zodanig te stellen, dat binnen drie maanden na tot totstandkoming van de overeenkomst alle goederen volledig zijn afgeroepen, tenzij schriftelijk een ander afroeptermijn werd overeengekomen. Indien de koper hiermee in gebreke blijft, geldt het bepaalde onder 21. Indien het verrichten van diensten op afroep geschiedt is het in dit punt bepaalde van overeenkomstige toepassing.
 4. Koper is verplicht bij levering te controleren of de afgeleverde goederen die hoeveelheid en kwaliteit hebben, die hij op grond van de overeenkomst mocht verwachten, bij gebreke waarvan de goederen geacht worden deze hoeveelheid en kwaliteit te hebben. Geconstateerde afwijkingen in de hoeveelheid of kwaliteit dient koper per omgaande schriftelijk aan verkoper mede te delen. Voor het verrichten van diensten is het in dit punt bepaalde van overeenkomstige toepassing.
 5. In het geval als bedoeld onder 21 worden de goederen en diensten geacht de overeengekomen hoeveelheid en kwaliteit te hebben.
 6. Bij gerechtvaardigde klachten, tot welke vaststelling koper verkoper in de gelegenheid moet stellen over hoeveelheid en/of de kwaliteit, zal verkoper tenzij schriftelijk anders overeengekomen wordt, zo spoedig mogelijk nieuwe goederen leveren of alsnog op een juiste wijze de diensten verrichten, ingeval waarvan verkoper niet schadeplichtig wordt jegens koper.
 7. Behoudens het bepaalde onder 28 gaat de eigendom van en het risico voor de goederen op koper over bij levering, waarbij weigering aan de levering mede te werken als bedoeld onder 22 als levering wordt aangemerkt.
 8. Zolang de koper niet het volledige bedrag van de koopsom en alle eventuele bijkomende kosten en verhogingen heeft voldaan, behoudt de verkoper zich de eigendom van deze goederen voor, in welk geval koper voor de schade of tenietgaan aan of van de goederen jegens verkoper aansprakelijk is. Leidt dit eigendomsvoorbehoud tot daadwerkelijke terugname der goederen door verkoper, dan is koper naast de daadwerkelijk gemaakte kosten en de eventuele kosten aan de goederen, als forfaitaire schadevergoeding 25% van het faktuurbedrag te titel van winstderving verschuldigd zoals weergegeven onder 16.

Installatie

↑ terug naar boven

 1. Eventuele montage- of installatiewerkzaamheden zijn, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, steeds voor rekening van de koper. Alle goederen worden als afzonderlijk en bedrijfsklaar geleverd. Montage- of installatiewerkzaamheden worden slechts gerealiseerd indien expliciet overeengekomen en tegen verrekening van de door verkoper te verrichten werkzaamheden.
 2. Goederen worden geleverd met de door de leverancier aan verkoper verschafte documentatie. De koper wordt verondersteld over voldoende kennis te beschikken om met behulp van deze documentatie de goederen te kunnen monteren of installeren.

Overmacht

↑ terug naar boven

 1. Indien verkoper buiten zijn schuld niet in de gelegenheid is de gekochte goederen of de te verrichten diensten te bestemder tijd en plaats af te leveren respectievelijk te verrichten, zonder dat zich de situatie voordoet als bedoeld onder 21 wordt de overeengekomen leverings-/uitvoeringstijd met een maand verlengd. Indien verkoper gedurende die maand evenmin buiten zijn schuld, in staat is gebleken de goederen te bestemder plaats af te leveren respectievelijk de overeengekomen diensten te verrichten, wordt de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst ontbonden en heeft geen der bij de overeenkomst betrokkenen recht op schadevergoeding van welke aard ook daaronder begrepen winstderving.

Waarborg van deugdelijke levering/verrichting

↑ terug naar boven

 1. Verkoper zal al hetgeen doen wat hem in redelijkheid verwacht mag worden om er voor te zorgen dat deugdelijke producten van een goede kwaliteit worden afgeleverd respectievelijk de diensten op een behoorlijke wijze worden uitgevoerd,

Garantie

↑ terug naar boven

 1. De verkoper is aansprakelijk voor tekortkomingen aan de geleverde goederen onder navolgende voorwaarden en met inachtneming van de hierna volgende beperkingen. Geleverde goederen worden gegarandeerd gedurende een periode van 90 dagen vanaf de datum van levering, tegen enige gebreken in fabricage- constructie- en materiaalfouten, mits verkoper binnen een termijn van 1 dag na de ontdekking daarvan door koper op de hoogte wordt gesteld. De garantieverplichting van verkoper blijft beperkt tot het naar de keuze van verkoper overgaan tot aanvulling, vervanging of reparatie, zonder dat verkoper gehouden zal zijn tot enige nadere schadeloosstelling, van welke aard dan ook. De koper dient de betreffende goederen voor inspectie door verkoper ter beschikking te houden. De aan te vullen, te vervangen of te repareren goederen of onderdelen daarvan, dienen franco naar verkoper te worden gezonden. Indien door koper gewenst kunnen de garantiewerkzaamheden, tegen vergoeding van reis- verblijf- en transportkosten, ook elders worden uitgevoerd. Door de verkoper vervangen goederen en/of onderdelen worden haar eigendom.
 2. De aanspraak op garantie vervalt bij:
  • gebruik van de goederen op een andere wijze dan volgens de fabrieksvoorschriften;
  • behandeling of gebruik op andere dan voor de goederen normaal te achten wijze;
  • reparatie, vervanging van onderdelen en soortgelijke handelingen door andere dan door verkoper daartoe – aangewezen of gemachtigde personen;
  • schade veroorzaakt door een ongeval, overmacht dan wel grove onachtzaamheid bij de uitvoering van de – werkzaamheden door koper of haar werknemers
 3. De verkoper is niet tot enige garantie gehouden, zolang de koper niet volledig aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

Aansprakelijkheid

↑ terug naar boven

 1. Koper vrijwaart verkoper voor alle aansprakelijkheden met betrekking tot door verkoper op verzoek van koper gebruikte en/of aangebrachte en al dan niet door koper aan verkoper aangeleverde ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, maten, modellen en dergelijke. Een en ander laat onverlet de intellectuele, industriële en aanverwante eigendomsrechten van verkoper en/of haar leveranciers ter zake van de geleverde goederen.
 2. Tenzij een door verkoper gesloten verzekering de schade dekt dan wel de schade daadwerkelijk verhaalbaar is op de leverancier van verkoper of een andere derde, sluit verkoper, behoudens opzet of aan opzet grenzende grove schuld voor verkoper jegens koper alle aansprakelijkheid uit voor zover deze zou leiden tot een vergoedingsplicht die het netto fraktuur bedrag te boven gaat. Dit geldt zowel voor contractuele als wettelijke aansprakelijkheid voor schade die koper direct of indirect lijdt ten gevolge van de koop, aanwezigheid of gebruik van hemzelf of anderen van de gekochte goederen, dan wel op welke andere wijze dan ook, welke voorwaardelijke en beperkte uitsluiting van aansprakelijkheid van overeenkomstige toepassing is voor het verrichten van enkele diensten.
 3. Onder dezelfde voorwaardelijke en beperkende voorwaarden en omstandigheden als bedoeld onder 35 vrijwaart koper verkoper voor schadeclaims van derden ingesteld tegen verkoper ter zake van de aan koper verkochte goederen dan wel voor koper verrichte diensten.

Toepasselijk recht

↑ terug naar boven

 1. Op de overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, is het Belgisch recht van toepassing.

Geschillen

↑ terug naar boven

 1. Voor geschillen direct of indirect voortvloeiend uit een overeenkomst gesloten onder toepassing van deze Algemene Voorwaarden, zijn met uitsluiting van andere rechtsinstanties bevoegd de rechtbanken (met inbegrip van de vredegerechten) van het Gerechtelijk arrondisement Antwerpen.
 2. Afgezien van het bepaalde onder 38 behoudt de verkoper het recht om koper te dagen voor de bevoegde rechterlijke instantie van de woonplaats van de koper.